375.09 کیلومتر از مرز دولت قرقیزستان و تاجیکستان توافق نشده است

375.09 کیلومتر از مرز دولت قرقیزستان و تاجیکستان توافق نشده است

Tainynews – 375.09 کیلومتر از مرز دولت قرقیزستان و تاجیکستان توافق نشده است ، کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، در تاریخ 26 مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت.

کل طول مرز با تاجیکستان 972 کیلومتر است.

وی گفت که 519.9 کیلومتر از خط مرزی در سطح هیئت های دولت توافق شده و 77 کیلومتر در سطح گروه های کاری مشخص شده است.

Author: admin