اکنون وسایل نقلیه می توانند از طریق دو ایست بازرسی وارد محوطه سوخ شوند

اکنون وسایل نقلیه می توانند از طریق دو ایست بازرسی وارد محوطه سوخ شوند

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، در تاریخ 26 مارس ، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – وسایل نقلیه اکنون می توانند از طریق دو ایست بازرسی به محوطه سوخ (ازبکستان) وارد شوند.

Author: admin