دیگر مناطق مورد مناقشه در مرزهای قرقیزستان و ازبکستان: تاشیف

دیگر مناطق مورد مناقشه در مرزهای قرقیزستان و ازبکستان: تاشیف

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، در تاریخ 26 مارس ، در یک کنفرانس مطبوعاتی ، گفت: “اکنون دیگر مناطق مورد مناقشه در مرز قرقیزستان و ازبکستان باقی نخواهد ماند.”

وی گفت: “تمام مناطق مورد مناقشه در مرز قرقیزستان و ازبکستان حل شده است. اکنون هیچ منطقه ای وجود نخواهد داشت.”

وی خاطرنشان کرد ، اکنون طرفهای ازبکستانی و قرقیزستانی وجود خواهد داشت.

Author: admin