رئیس جمهور ، کمیته ملی آمار در مورد برگزاری سرشماری در سال 2021 بحث و گفتگو کرد

رئیس جمهور ، کمیته ملی آمار در مورد برگزاری سرشماری در سال 2021 بحث و گفتگو کرد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف دستور داد تا با در نظر گرفتن اجباری شرایط اپیدمیولوژیک موجود در کشور ، از آمادگی با کیفیت برای سرشماری نفوس و مسکن اطمینان حاصل کند …

Author: admin