هیئت تاجیکستان پس از همه پرسی برای گفتگوهای مرزی دعوت خواهد شد: تاشیف

هیئت تاجیکستان پس از همه پرسی برای گفتگوهای مرزی دعوت خواهد شد: تاشیف

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس هیئت دولت در امور مرز گفت: – پس از همه پرسی 11 آوریل ، هیاتی از تاجیکستان برای گفتگوهای مرزی دعوت خواهد شد.

Author: admin