دانش آموزان کلاس های 6 ، 7 ، 8 و 10 کلاسهای بیشکک از آوریل در دانشگاه تحصیل نخواهند کرد

دانش آموزان کلاس های 6 ، 7 ، 8 و 10 کلاسهای بیشکک از آوریل در دانشگاه تحصیل نخواهند کرد

Tainynews المیرا ایمانالایوا ، رئیس دفتر آموزش شهردار بیشکک ، گفت: از اول آوریل ، هفت کلاس مانند گذشته شروع به تحصیل در مدارس می کنند.

چهار نمره بصورت آنلاین باقی مانده است. 2-3 هفته آینده توسعه وضعیت اپیدمیولوژیک را نشان می دهد.

وی گفت: “بیایید امیدوار باشیم که اوضاع بهتر شود. سپس برای تحصیل در دانشگاه برای بقیه نمرات در نظر خواهیم گرفت.”

پایه های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 و 11 به مدرسه می روند.

نمرات 6 ، 7 ، 8 و 10 به صورت آنلاین باقی می مانند.

Author: admin