528 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند

528 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند

Tainynews – وزارت بهداشت در 27 مارس گزارش داد – 528 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان ها تحت درمان هستند.

366 نفر (69.3٪) در شرایط متوسط ​​، 138 نفر (26.1٪) در حالت شدید ، 20 نفر (3.7٪) – در حد بسیار شدید ، 4 نفر (0.7٪) – در وضعیت رضایت بخشی قرار دارند.

437 نفر تحت درمان سرپایی هستند.

Author: admin