تاسیسات ذخیره گاز بورگوندو به یک شرکت مشترک قرقیزستان و ازبکستان اجاره داده خواهد شد

تاسیسات ذخیره گاز بورگوندو به یک شرکت مشترک قرقیزستان و ازبکستان اجاره داده خواهد شد

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک ، در تاریخ 26 مارس ، گفت: – مرکز ذخیره گاز بورگوندو به یک شرکت مشترک قرقیزستان و ازبکستان اجاره داده می شود …

Author: admin