مقامات شهر بیشکک در صورت وخیم تر شدن وضعیت ویروس کرونا ، برنامه ای تدریجی را طی کرده اند

مقامات شهر بیشکک در صورت وخیم تر شدن وضعیت ویروس کرونا ، برنامه ای تدریجی را طی کرده اند

Tainynews ایجان چینی باوا ، معاون شهردار ، گفت: مقامات شهر بیشکک در صورت بدتر شدن وضعیت ویروس کرونا در این شهر ، برنامه ای تدریجی را طی کرده اند …

Author: admin