انواع جدید ویروس کرونا در آلماتی یافت می شود

انواع جدید ویروس کرونا در آلماتی یافت می شود

Tainynews – پزشک ارشد بهداشتی این شهرستان ژانداربک بکشین گفت: جهش های جدید ویروس کرونا که مشخصه ویروس کرونا در انگلیس و آفریقای جنوبی است در شهر آلماتی قزاقستان شناسایی شده است.

انواع جدید از عفونت بیشتری دارند. وی گفت: در مقایسه با انواع قدیمی ، نوع جدید آلودگی 70٪ است. وی گفت ، به این معنی که این عفونت مسری تر است ، و این توضیح می دهد که چرا تعداد موارد جدید اخیراً در شهر افزایش یافته است.

وی از شهروندان خواست تا از خود و دیگران مراقبت کنند و در مورد کمپین واکسیناسیون مداوم یادآوری کنند.

در آوریل انتظار می رود محموله جدید واکسن ارسال شود ، وی خواستار ماسک پوشیدن ، حفظ فاصله ، جلوگیری از مکانهای شلوغ شد.

Author: admin