20 تیم سیار در نظارت بر بیشه و نمونه برداری در خوشه های COVID-19 فعالیت می کنند

20 تیم سیار در نظارت بر بیشه و نمونه برداری در خوشه های COVID-19 فعالیت می کنند

Tainynews – بیست تیم تلفن همراه برای نظارت بر وضعیت سلامتی شهروندان در قرنطینه منزل در بیشکک فعالیت می کنند.

Author: admin