ایست بازرسی جاده کارکیرا در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان از اول آوریل فعالیت خود را از سر می گیرد

ایست بازرسی جاده کارکیرا در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان از اول آوریل فعالیت خود را از سر می گیرد

Tainynews – سرویس مرزی دولت قرقیزستان در تاریخ 29 مارس گزارش داد – ایست بازرسی جاده کارکیرا در مرز قرقیزستان و قزاقستان از اول آوریل فعالیت خود را از سر می گیرد …

Author: admin