منابع عفونت تقریباً در همه موارد COVID-19 در قرقیزستان تأیید شده است

منابع عفونت تقریباً در همه موارد COVID-19 در قرقیزستان تأیید شده است

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: منابع عفونت تقریباً در همه موارد COVID-19 تأیید شده است …

Author: admin