قرقیزستان به دلیل کسری بودجه از قزاقستان و ازبکستان برق وام می گیرد

قرقیزستان به دلیل کسری بودجه از قزاقستان و ازبکستان برق وام می گیرد

Tainynews کوبانیچبک تورودوبایف وزیر انرژی و صنعت گفت: قرقیزستان به دلیل کسری بودجه از قزاقستان و ازبکستان برق وام می گیرد …

Author: admin