اتوبوس هایی از کره انتظار می رود که به بیشکک برسند

انتظار می رود اتوبوس هایی از کره وارد بیشکک شوند

Tainynews – عزتات ساگندیک اولو معاون شهردار گفت – اتوبوس های کره برنامه ریزی شده است تا به بیشکک تحویل داده شوند.

وی گفت: “ما قصد داریم از طریق سرمایه گذاری اتوبوس بیاوریم. ما به اتوبوس های گازی توجه می کنیم زیرا آلودگی در زمستان بسیار زیاد است.”

روز گذشته گفتگوهایی با نمایندگان کره در زمینه تهیه اتوبوس انجام شد.

طرف کره ای فقط یک شرط را مطرح می کند ، آن ایستگاه های سوخت است. وی گفت که 2 پمپ بنزین در حال بررسی است.

Author: admin