رئیس سابق پلیس مالی دادستان منطقه ایسیک کول می شود

رئیس سابق پلیس مالی دادستان منطقه ایسیک کول می شود

Tainynews – رئیس سابق پلیس مالی منحل شده سیمیمک جاپیکیف به عنوان دادستان منطقه ایسیک کول منصوب شد.

دستور مربوطه توسط دادستان کل Kurmankul Zulushev امضا شد.

دادستان تازه تعیین شده ایسیک کول فردا به کارمندان معرفی خواهد شد.

Author: admin