اتحادیه اروپا برای تأمین مالی توسعه اقتصاد سبز در قرقیزستان

اتحادیه اروپا برای تأمین مالی توسعه اقتصاد سبز در قرقیزستان

Tainynews رئیس اتحادیه اروپا در جمهوری قرقیزستان ، سفیر ادوارد اوئر در ناهار مطبوعاتی در تاریخ 30 مارس ، گفت: اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه 7 ساله جدید در حال ارائه کمک به قرقیزستان در اقتصاد سبز و تحول دیجیتال است. ..

Author: admin