150-200 واگن قطار از قرقیزستان در قزاقستان گیر کرده اند

150-200 واگن قطار از قرقیزستان در قزاقستان گیر کرده اند

Tainynews – گلمیرا عبدالریوا ، وزیر حمل و نقل ، در جلسه کمیته حمل و نقل پارلمان گفت: “از طرف چین در مرز مشکلاتی وجود دارد ، آنها 5 تا 15 ماشین در روز وارد می کنند.”

Author: admin