6 بیمار کروناویروس در مراقبت های ویژه

6 بیمار کروناویروس در مراقبت های ویژه

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: 320 بیمار کرونا ویروس در بیمارستان ها باقی مانده اند.

12 نفر از آنها در شرایط جدی قرار دارند ، 6 نفر در بخش مراقبت های ویژه در بین آنها.

وضعیت 60 بیمار نسبتاً شدید است.

وضعیت 248 بیمار رضایت بخش است.

Author: admin