پس از شیوع سل ، 26 سرباز در بیمارستان ها باقی مانده اند

پس از شیوع سل ، 26 سرباز در بیمارستان ها باقی مانده اند

Tainynews روسلان عبدالدابکوف ، فرمانده واحد نظامی ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک ، گفت: 26 سرباز آلوده به سل در بیمارستان ها باقی مانده اند.

وی گفت که منبع عفونت در طی تحقیقات اپیدمیولوژیک مشخص شد. سرباز وظیفه بود.

فرمانده یگان نظامی گفت: “یكی از سربازان وظیفه مشكوك به ذات الریه بود. سپس مشخص شد كه وی مبتلا به سل است. سربازان مورد آزمایش و آزمایش سل قرار گرفتند. سپس شیوع سل شناسایی شد.”

یافته های تحقیقات داخلی به دادستانی ارتش ارسال شد. تحقیق جنایی آغاز شد.

عبدالدابکوف گفت که همه سربازان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

وی گفت: آنها علائم خفیفی دارند.

Author: admin