آب در خیابان آب گرفتگی بیشکک پمپ می شود

آب در خیابان آب گرفتگی بیشکک پمپ می شود

Tainynews – کارگران شهرداری در تقاطع خیابان های دنگ شیائوپینگ و بارپی آلیکولوف در بیشکک وارد شدند که به دلیل بارندگی شدید آب گرفتگی کرد.

معاون شهردار جمالبک یرسالی اف گفت که سیلاب به دلیل کمبود خندق های آبیاری رخ داده است.

وی گفت که این منطقه متعلق به بیشکک نیست ، بلکه مربوط به روستای نووپاوولوفکا در منطقه سوکولوک است.

پیمانکاران پروژه بازسازی جاده بیشکک-کارا-بالتا نیز در محل حاضر شدند.

پمپاژ آب در حال انجام است.

Author: admin