مالیات مالیات غیر مستقیم برای الکل و محصولات دخانیات باید افزایش یابد: PM

مالیات مالیات غیر مستقیم برای الکل و محصولات دخانیات باید افزایش یابد: PM

Tainynews – نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در جلسه اول آوریل در دولت گفت که مالیات مالیات بر الکل و محصولات دخانیات و آبجو باید افزایش یابد.

ذخایر وجود دارد. وی گفت: “امروز دستور ریاست جمهوری برای یافتن ذخایر وجود دارد و ما همچنین تلاش می کنیم.”

Author: admin