گردنه های کوهستانی در بزرگراه بیشکک – اوش به دلیل طوفان برف معلق است

گردنه های کوهستانی در بزرگراه بیشکک – اوش به دلیل طوفان برف معلق است

Tainynews وزارت حمل و نقل گفت: تردد در گردنه های کوهستانی توبو-آشو ، آلا-بل ، کوک-بل و اوتموک به طور موقت برای انواع وسایل نقلیه محدود شده است.

این محدودیت ها به دلایل ایمنی به دلیل دید کم در میان بارندگی شدید و کولاک ایجاد شده است.

محدودیتهایی برای پستهای Sosnovka ، Aral و Kara-Kul اعمال شد.

کارهای پاکسازی در حال انجام است.

Author: admin