بانک ملی قصد دارد مالکیت خود را در بانک کرمت و صندوق ضمانت از بین ببرد

بانک ملی قصد دارد مالکیت خود را در بانک کرمت و صندوق ضمانت از بین ببرد

Tainynews – تیم کارکنان صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) به سرپرستی آقای … گفت: بانک ملی جمهوری قرقیزستان در حال تدوین یک برنامه میان مدت برای خنثی سازی مالکیت خود در بانک کرمت و صندوق ضمانت است.

Author: admin