564 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

564 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews وزارت بهداشت در تاریخ 2 آوریل گزارش داد – 564 بیمار در بیمارستان های سراسر قرقیزستان از ویروس کرونا ویروس درمان می شوند.

426 بیمار (5/75 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

112 بیمار (18.8٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

24 بیمار (4.2٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

704 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin