دولت قرقیزستان باید بدهی عمومی را از 68 درصد به زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 کاهش دهد – صندوق بین المللی پول

دولت قرقیزستان باید بدهی عمومی را از 68 درصد به زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 کاهش دهد – صندوق بین المللی پول

Tainynews – بر اساس بیانیه صندوق بین المللی پول به دنبال یک مأموریت از راه دور از 12 مارس تا 30 مارس در متن ماده 4 2021 ، در میان مدت ، چالش اصلی دولت قرقیزستان کاهش مداوم بدهی عمومی در حالی که فضای مالی لازم برای توسعه را ایجاد می کند ، است. مشاوره با جمهوری قرقیزستان …

Author: admin