4 کارمند بهداشت زندان COVID-19 را منعقد کردند

4 کارمند بهداشت زندان COVID-19 را منعقد کردند

Tainynews نوربلوت یوزنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: – کارمندان بهداشت و درمان زندان شماره 1 و کلنی شماره 26 در بیمارستان در حال معالجه هستند.

معاون وزیر بهداشت گفت: “چهار کارمند بهداشت زندان برای COVID-19 مثبت تست شده اند. آنها اکنون مراقبت های پزشکی را دریافت می کنند. همه مخاطبین آنها را بررسی می کنیم. اوضاع تحت کنترل است.”

Author: admin