ظرفیت توان عملیاتی ایست بازرسی Ak-Jol در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان پس از بازسازی 2.5 برابر افزایش می یابد

ظرفیت توان عملیاتی ایست بازرسی Ak-Jol در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان پس از بازسازی 2.5 برابر افزایش می یابد

Tainynews – نخست وزیران قرقیزستان و قزاقستان در مراسم بازگشایی ایستگاه های بازرسی آک جول و کردای در مرز قرقیزستان و قزاقستان پس از نوسازی شرکت کردند …

Author: admin