8 ویروس کرونا ویروس جدید در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش شده است

8 ویروس کرونا ویروس جدید در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، هشت مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در روز گذشته در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت شده است.

آنها شامل 6 کارگر پزشکی در بیشکک ، 2 نفر در منطقه چوی هستند.

سه کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان ها مرخص شدند.

1 کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شد.

در مجموع 4259 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4203 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin