رئیس جمهور جپاروف به کمیته امنیت ملی مامور تحقیق در مورد مواد خشونت قومی در ژوئن 2010 شد

رئیس جمهور جپاروف به کمیته امنیت ملی مامور تحقیق در مورد مواد خشونت قومی در ژوئن 2010 شد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف به کمیته امنیت ملی دولت دستور داد تا در ژوئن 2020 خشونت قومی در جنوب قرقیزستان هنگام کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن هزاران نفر ، مواد را مطالعه کند.

رئیس جمهور انتظار دارد که اطلاعات کاملی در مورد تصمیمات سازمان های دولتی گرفته شود. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، تصمیمات مربوطه مطابق با قانون در مورد یافته های مطالعه مواد مربوطه گرفته خواهد شد.

Author: admin