ازبکستان بیش از 9000 واکسن را علیه Covid-19 به مدت 2 روز واکسینه می کند

ازبکستان بیش از 9000 واکسن را علیه Covid-19 به مدت 2 روز واکسینه می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، 9،011 نفر در تاشکند ، نوکوس ، مراکز منطقه ای ، در مجموع به مدت 2 روز واکسیناسیون علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.

3،726 نفر بالای 65 سال و 5،485 کارگر پزشکی واکسینه شدند.

2313 نفر در تاشکند ، 1021 نفر در کشکاداریا ریون ، 783 نفر در آدیجان ریگون ، 740 نفر در منطقه تاشکند واکسینه شده اند.

ازبکستان از دو واکسن استفاده می کند – ZF-UZ-VAC2001 و AstraZeneca.

Author: admin