625 تحت درمان با ویروس کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان

625 مورد از عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان درمان شد

Tainynews – 625 بیمار از عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 4 آوریل گزارش داد.

477 بیمار در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

119 بیمار در وضعیت جدی هستند.

29 بیمار در وضعیت بحرانی هستند.

768 بیمار از طریق ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin