منطقه باتکن علیه ملخ ها می جنگد

منطقه باتکن علیه ملخ ها می جنگد

Tainynews – تورموش گزارش داد: مبارزه با ملخ ها در منطقه باتکن ادامه دارد.

در رابطه با تهاجم ملخ ها به مناطق باتکن ، کاداماجی و لیلک منطقه باتکن ، 4 هزار و 900 هکتار مزارع کشاورزی با حشره کش سمپاشی شد.

متخصصان در حال مطالعه خطرات گسترش ملخ به مناطق دیگر هستند.

Author: admin