جپاروف از سایت ساخت مشاغل صنعتی در باتکن بازدید کرد

جپاروف از سایت ساخت مشاغل صنعتی در باتکن بازدید کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رئیس جمهور سدیر جپاروف در تاریخ 3 آوریل در چارچوب بازدید کاری خود از منطقه ، از سایت ساخت شرکت ها در منطقه صنعتی ، تجاری و لجستیکی در شهر باتکن ، منطقه باتکن بازدید کرد.

Author: admin