وزارت دادگستری قرقیزستان پیش نویس قانون بی اعتبار کردن قوانین را بر اساس اصل گیوتین آماده می کند

وزارت دادگستری قرقیزستان پیش نویس قانون بی اعتبار کردن قوانین را بر اساس اصل گیوتین آماده می کند

Tainynews – وزارت دادگستری پیش نویس قانون خاتمه برخی اقدامات قانونی را بر اساس اصل گیوتین آماده کرده است …

Author: admin