100 میلیون دلار از صندوق ثبات و توسعه اوراسیا در انتظار است

100 میلیون دلار از صندوق ثبات و توسعه اوراسیا در انتظار است

Tainynews – ایسکاک پیرماتوف ، رئیس کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان ، از وی پرسید که آیا 100 میلیون دلار از صندوق ثبات و توسعه اوراسیا و 100 میلیون دلار از قزاقستان بخشی از 346 دلار است …

Author: admin