رئیس خدمات امور مالیاتی ایالت منصوب شد

رئیس خدمات امور مالیاتی ایالت منصوب شد

Tainynews – کابیل عبدالیف به عنوان رئیس سازمان خدمات مالیاتی امور خارجه تحت وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد.

این انتصاب با دستور نخست وزیر اولوکبک ماریپوف به تاریخ 1 آوریل تأیید شد.

عبدالیف از 22 ژوئیه 2019 نقش رئیس خدمات مالیاتی امور خارجه تحت دولت را بر عهده گرفت.

Author: admin