رئیس اداره تحول دیجیتال دفتر دولت برکنار شد

رئیس اداره تحول دیجیتال دفتر دولت برکنار شد

Tainynews – Kanat Mukanov از سمت سرپرست گروه تحول دیجیتال دفتر دولت برکنار شد.

وی از سپتامبر 2020 نقش رئیس را بر عهده داشت.

پیش از این ، وی به عنوان مشاور رئیس کمیته دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور داوطلبانه کار می کرد ، مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات پروژه بانک جهانی در وزارت کار و توسعه اجتماعی و پروژه خدمات دولتی برای تنظیم بود و نظارت بر بازار مالی.

وی همچنین در شرکت قرقیزتلکام کار کرده است.

Author: admin