سفیر جدید قزاقستان در آمریکا نامگذاری شد

سفیر جدید قزاقستان در نامگذاری شد

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ، یرژان آشیببایف به عنوان سفیر جدید قزاقستان در ایالات متحده منصوب شد.

وی از سمت خود به عنوان معاون وزیر خارجه قزاقستان آزاد شد.

Author: admin