دادگاه حکم علیه پسر تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی را لغو کرد ، پرونده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد

دادگاه حکم علیه پسر رئیس کمیته امنیت ملی تاشیف را لغو کرد ، پرونده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد

Tainynews – دادگاه شهر بیشکک رای دادگاه بدوی علیه تامرلان تاشیف ، پسر رئیس کمیته امنیت ملی کامچیبک تاشیف را لغو کرد …

Author: admin