موج ویروس سوم کرونا. تخت های بیمارستانی اضافی در بیشکک ، منطقه چوی تهیه شده است

موج ویروس سوم کرونا. تخت های بیمارستانی اضافی در بیشکک ، منطقه چوی تهیه شده است

Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد – از 6 آوریل تخت های بیمارستانی اضافی در پذیرشک و منطقه چوی برای پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا تهیه شده است …

Author: admin