662 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

662 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews اولوک-بک بکتورگانوف ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در 6 ژانویه در یک جلسه مطبوعاتی گفت: 662 بیمار از ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان تحت درمان هستند.

498 بیمار در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

137 بیمار وخیم هستند.

25 بیمار در شرایط بحرانی هستند.

663 بیمار از طریق ویروس کرونا ویروس در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin