55٪ از جمعیت قرقیزستان که مایل به واکسیناسیون در برابر Covid-19 هستند – نظرسنجی

55٪ از جمعیت قرقیزستان که مایل به واکسیناسیون در برابر Covid-19 هستند – نظرسنجی

Tainynews – وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی به همراه WHO نظرسنجی جدیدی را در مورد ارزیابی تجربه و درک COVID-19 توسط جمعیت قرقیزستان منتشر کردند …

Author: admin