کارمندان بهداشتی که با کورو ویروس منقبض شده اند فقط پس از بررسی جبران خسارت می شوند: معاون وزیر

کارمندان بهداشتی که با کورو ویروس منقبض شده اند فقط پس از بررسی جبران خسارت می شوند: معاون وزیر

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت ، اظهار داشت: برای هر مورد از عفونت کارمندان بهداشتی با کرونا ویروس کمیسیونی تشکیل شده است و تحقیقات اپیدمیولوژیک در حال انجام است.

Author: admin

پاسخی بگذارید