8000 واکسن ویروس کرونا به باتکن تحویل داده شده است

8000 واکسن ویروس کرونا به باتکن تحویل داده شده است

Tainynews – رئیس مرکز کنترل بیماری باتکن و نظارت بر بهداشت و اپیدمیولوژیک دولتی آسل کوشبائوا گفت – 8000 واکسن COVID-19 به منطقه باتکن آورده شده است …

Author: admin