بیش از 28،000 نفر در باتکن داده های بیومتریک خود را در ایالت ثبت نکردند

بیش از 28،000 نفر در باتکن داده های بیومتریک خود را در ایالت ثبت نکردند

Tainynews – از اوایل ماه مارس ، 32،079 ساکن منطقه باتکن داده های بیومتریک خود را در ایالت ثبت نکرده بودند.

در ماه مارس ، 1111 شهروند داده های بیومتریک خود را ثبت کردند ، مرگ 2044 شهروند تأیید شد و تا امروز 28،919 نفر داده های بیومتریک خود را ارسال نکرده اند.

به گفته جیرگالبک قدیروف ، رئیس مرکز خدمات جمعیتی شهر باتکن ، بیشتر آنها مهاجران داخلی و خارجی هستند.

Author: admin