مدیر انستیتوی مطالعات استراتژیک قرقیزستان ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای میانه درباره پروژه های تحقیقاتی مشترک بحث و تبادل نظر می کنند

مدیر انستیتوی مطالعات استراتژیک قرقیزستان ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای میانه درباره پروژه های تحقیقاتی مشترک بحث و تبادل نظر می کنند

Tainynews – مدیر م Instituteسسه مطالعات استراتژیک ملی ، اوران اخمتوف با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای میانه ، رئیس مرکز منطقه ای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیای میانه ناتالیا غرمن دیدار کرد …

Author: admin