آیزادای ربوده شده با تی شرت خفه شد ، آدم ربای خود را با چاقوی دفتر برید

آیزادای ربوده شده با تی شرت خفه شد ، آدم ربای خود را با چاقوی دفتر برید

Tainynews – نورلان یوتمیسوف ، رئیس سرویس تحقیقات اداره پلیس شهر بیشکک ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد قتل آیزادا کاناتبکووا ، گفت: ماشین مظنون ضامیربک تنیزبائف در منطقه ای جنگلی که از جاده قابل مشاهده نیست ، پیدا شد …

Author: admin