جپاروف جلسه ای درباره وضعیت Covid-19 در قرقیزستان برگزار می کند

جپاروف جلسه ای درباره وضعیت Covid-19 در قرقیزستان برگزار می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز جلسه ای با موضوع وضعیت اپیدمیولوژیک فعلی قرقیزستان برگزار کرد.

روسای سازمانهای بهداشتی در مورد پیشرفت آمادگی برای موج ویروس سوم کرونا ، در دسترس بودن داروها و تجهیزات محافظت شخصی گزارش دادند.

رئیس جمهور جپاروف لازم بود تلاش های خود را در زمینه شناسایی زود هنگام موارد ویروس کرونا و خرید سیستم های آزمایش افزایش دهد.

Author: admin