چهارمین مظنون در آدم ربایی ایزادا کاناتبکووا دستگیر شد

چهارمین مظنون در آدم ربایی ایزادا کاناتبکووا دستگیر شد

Tainynews اولان نیازبکوف ، وزیر کشور ، در جلسه پارلمان در 8 آوریل گفت: چهارمین مظنون برای آدم ربایی ایزادا کاناتبکووا بازداشت شد.

وزیر اسمی از بازداشتی نکرد.

نیازبکوف افزود که رئیس جمهور و نخست وزیر این جنایت را تحت کنترل خود دارند.

در 5 آوریل ، چهار مرد ایزادا را ربودند و در تاریخ 7 آوریل جسد مرده او را در یک ماشین در نزدیکی بیشکک پیدا کردند. جسد یکی از آدم ربایان ، ضامیربک تنیزبائف ، در همان ماشین بود.

قتل وی اعتراض سراسری را در پی داشت ، صدها نفر در 8 آوریل در بیشکک اعتراض کردند و خواستار استعفای وزیر کشور شدند.

Author: admin